ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ