ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การจัดการความประทับใจ: กลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบุคคล  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธัญญา วัณโณ,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ