ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 06/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
"ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ" ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  -   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2549  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  -  
  ประเภทผลงาน  ตำรา  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!