ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Reader-Writer Codes and Relationships: Qualities of Power in Current-Traditional and Expressivist Pedagogies  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 33 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ