ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
The Effectiveness of Drama Techniques on Foreign Language classroom Anxiety Reduction of thai EFL Students Bundith Punsiri  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 33 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ