ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Learning Styles of Language Learners in an EFL Writing class  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  procedia social and behavioral science 20 (2011)   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ