ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ตำนานเก่าเล่าใหม่-สหบทของตำนานเทพญี่ปุ่นในนิทานโคะจิกิ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ภัทร์อร พิพัฒนกุล,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ