ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 11/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราในวัยรุ่นตอนต้น  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์  เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 “Proceedings of the East-West Psychological Science Research Center” Volume 9. 2010   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ