ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 16/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, - นางภรณี วาจาสัตย์,  
  ภาควิชา  สำนักงานคณบดี  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2552  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ