ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!