ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ต (EndNote) เพื่อการจัดการบรรณานุกรมในแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  1) สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ นำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการฝึกอบรมการรู้สารสนเทศ (โปรแกรม Endnote) 2) สำนักหอสมุด ม.กรุงเทพ   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!