ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
e-Learning in an EFL Academic Writing Class: An Online Forum Example  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  International e-Learning Conference 2011 13-14 January 2011   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!