ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ชุมชนไทยมุสลิมบ้านทางควาย: ปฏิสัมพันธ์ประเพณีและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  การประชุมทางวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 17-18 มีนาคม 2554   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ