ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
กรุ่นกลิ่นเครื่องหอม: ผู้ชายชนชั้นสูงกับการปรุงโฉม  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารไทยศึกษา (Journal of Thai Studies) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส.ค. 54 - ม.ค. 55 หน้า 25-70 ของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ