ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ความเปรียบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารไทยศึกษา (Journal of Thai Studies) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส.ค. 54 - ม.ค. 55 หน้า 71-94 ของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส.ค. 54 - ม.ค. 55   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!