ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
แบบเรียนสอนอะไร เด็กไทย-เด็กญี่ปุ่นศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในค.ศ.1872-1952  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ภัทร์อร พิพัฒนกุล,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ“ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” 22 กรกฎาคม 2554   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ