ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Symbolism in the Chaomae Song Nang Ritual  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  MANUSYA: Journal of Humanities, Myth and Ritual, ISSN 0859-9920, Special Issue Number 19,2011 (หน้า 72-86) Special Issue Number 19,2011   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ