ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่องอิเหนาไทย-เขมร  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 33 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (หน้า 81-96)   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ