ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
สรรพนามที่ทำหน้าที่ขยาย: กรณีศึกษาเฉพาะบุรุษสรรพนาม  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 (ตีพิมพ์ปี 2554)   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ