ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Conversational dominance in a Thai chat room  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  ICSSH 2011 International Conference on Social Science and Humanity, V.1. pp. V1-75 , Singapore February 26-28, 2011   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททุนวิจัยไม่กำหนดทิศทาง  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ