ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ