ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 06/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การรู้สารสนเทศในประเทศไทย: เอกสารประกอบงานศรีนครินทร วิโรฒวิชาการ วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2549. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2549. (อัดสำเนา)  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  -   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2549  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  -  
  ประเภทผลงาน  อื่น ๆ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!