ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 08/09/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
วิเคราะห์การใช้คำเรียกขานภาษาเกาหลีของนักศึกษาไทย กรณีศึกษานิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 4  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อืน จอง โด,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2556  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!