ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/09/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพ่อประสิทธิผล  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ