ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/09/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
โครงการวิจัยศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีเว็บไซด์และซีดี-รอมประกอบชุด Projects: Play&Learn 1&4 ของกระทรงศึกษาธิการ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2556  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!