ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 07/09/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงเขมรขิง สีน สีสามุด  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. วิชชุกร ทองหล่อ,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” 27 กรกฎาคม 2554   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ