ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 29/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
สระโบกขรณีในอรรถกถาชาดก :ความเปรียบกับการสื่อแนวคิดมรรคาสู่นิพพาน  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารไทยศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 145-182   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ