ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 22/07/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2550  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  โครงการทุนวิจัยไม่กำหนดทิศทาง มศว ประจำปี 2549  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!