ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 29/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาการใช้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาชัยภูมิเขต 3 : การติดตามผลโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  การประชุมวิชาการ"ศรีนครินทรวิโรฒ" ครั้งที่ 5   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ