ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 29/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ลักษณะการใช้คำบ่งชี้ภาษาเกาหลี-กรณีศึกษานิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 1  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธินี ธรรมชัย,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ