ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 29/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Gender and Turn Allocation in Thai Chat Room  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  Thailand Research Expo 2008 และตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมบทความวิจัย ในปี 2007 โดย Oxford University Press ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!