ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
นักการเมืองคือที่พึ่งของประชาชน: มุมมองที่สะท้อนจากอุปลักษณ์การเมืองที่นักการเมืองไทยใช้  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!