ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ บรรพต ศิริชัย,  
  ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  ผู้จัดพิมพ์  นำเสนอ : งานประชุมศรีนครินทร์วิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 ตีพิมพ์ : มศว วิชาการครั้งที่   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!