ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
e-Learning in an EFL Academic Writing Class: An Online Forum Example  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  The Proceedings International e-Learning Conference 2011   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ