ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การออกเสียงเชื่อมพยางค์โดยการเพิ่มพยัญชนะ : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพัฒนาการออกเสียงของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 30 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!