ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ : บทเรียนต่างประเทศ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" (Thailand Research Expo 2008) จัดโดย วช. ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2551 และตีพิมพ์เป็นหนังสือ ในปี 2551 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!