ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 06/09/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับสังคมฐานความรู้  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนคณะมนุษยศาสตร์ (ปี งปม. 2549)  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ