ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
The Rhetorical Pattern Structured by Some Thai University Students  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ โสภิณ จันทะคล้อย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  Language and Social Development ในวันที่ 16 ก.ค. 51 จัดโดยภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มศว   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!