ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
The Revenge of Madame Butterfly  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  บทความวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551"   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!