ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Matecognitive Strategies in Thai Students English Academic Reading : A Qualitative Investigation  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  6th Asia TEFL International Conference, Bali 1-3 AUGust 2008   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!