ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
The Socialism In English Studies : Perspactives, Pedagogy, and Research Topics  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 31 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!