ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
กลเกม โลลิต้า นวนิยายที่ท้าทายกรอบและคำนิยาม  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 30 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2551   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ