ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
A Study of Writing Achievement of English Major Freshman after Practicing Error Correction  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  Language and Social Development จัดโดยภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มศว   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ