ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารศิลปศาสตรประยุกต์ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2553   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ