ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
“ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อความพร้อมในการรับผิดชอบครอบครัวของนิสิตชาย”  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารจิตวิทยา ฉบับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2553   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ