ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมกับอาการของโรคกลัวการถูกหัวเราะเยาะ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธัญญา วัณโณ,  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ