ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการฝึกโยคะอาสนะด้วยแนวคิดของตำราโยคะดั้งเดิม กับการฝึกโยคะอาสนะด้วยแนวคิดของการออกกำลังกาย ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมร่่างกายและจิตใจเพื่อการฝึกสมาธิ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติ ยิ่งยงใจสุข,  
  ภาควิชา  ปรัชญาและศาสนา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ