ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
"คนบ้า"ในทัศนะของพุทธศาสนา  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ สุภัทรา วงสกุล,  
  ภาควิชา  ปรัชญาและศาสนา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2550  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ