ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การวิคราะห์พฤติกรรมเสียงวรรณยุกต์ที่มีปฎิสัมพันธ์กับพยัญชนะประเภทเสียงหยุดไม่มีกลุ่มลมตามกรอบทฤษฎีตัวเลือกที่ดีที่สุด  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2550  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2550  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ