ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การวิเคราะห์ลักษณะประเภทแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ